Załóż bezpłatne konto

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia Ogólne i defiinicje pojęć

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady świadczenia usług przez DAVS PL SP. Z. O. O, właściciela serwisu internetowego http://www.kurierem.co
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  • Kurierem.co lub Zleceniobiorca – 
   DAVS PL SP. Z. O. O
   Pl. Wolności 22
  • 68-120 Iłowa
   REGON:360246890
   NIP:8943057839
   KRS:0000533626
  • Bramka płatności - platforma płatności internetowych obsługiwana przez Dotpay S.A. oraz Transferuj.pl - Krajowy Integrator Płatności S.A.
  • Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym Kurierm.co tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.
  • Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę
  • Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Kurierem.co
  • Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Kurierem.co. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Logiku i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim
  • Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Kurierem.co, określający wynagrodzenie należne za wagę i gabaryty przesyłek
  • Dni robocze - wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Kurier – podmiot niezależny od Kurierem.co świadczący usługi przewozowe; na gruncie niniejszego regulaminu rolę Kuriera pełni UPS i DHL
  • List przewozowy – zgodny z właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokument stanowiący dowód odbioru przesyłki przez Kuriera
  • Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca Przesyłkę doręczaną przez Kuriera
  • Przesyłka - paczki, koperty, tuby, podejmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego
  • Regulamin - niniejszy regulamin
  • Strona internetowa, Serwis - witryna http://www.kurierem.co oraz jej podstrony
  • UPS, Kurier UPS - UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36680
  • DHL
  • Usługa - usługa świadczona przez Kurierem.co, polegająca na pośredniczeniu w zlecaniu i wykonywaniu usług przez Kuriera
  • Zlecenie - prawidłowo wypełniony formularz zamówienia na Stronie internetowej, potrzebny do prawidłowego wykonania Usługi
  • Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca usługę Kurierem.co
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy.
 4. Kurierem.co przy pomocy strony internetowej www.kurierem.co świadczy Usługę na rzecz Zleceniodawcy. Za wykonywane Usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę zgodną z obowiązującym Cennikiem.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest przestrzegać zasad dotyczących towarów wyłączonych z przewozu i zasad pakowania przesyłek dostępnych pod adresem http://kurierem.co/poradniki.
 6. Zleceniodawca upoważnia Kurierem.co do zawarcia w jego imieniu umowy zlecającej Kurierowi świadczenie usług obejmujących w szczególności odbiór, organizacje przewozu oraz dostarczenie przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Zleceniodawcę wiążą postanowienia umowy o której mowa w pkt 6 powyżej. Kopia umowy jest przekazywana Zleceniodawcy z chwilą podjęcia przesyłki przez Kuriera. W przypadku, gdy istnieją różnice pomiędzy postanowieniami umowy a Regulaminem Kurierem.co, w zakresie dotyczącym Usług, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 8. W zakresie dotyczącym praw i obowiązków Kuriera, Zleceniodawcę wiążą odpowiednie regulaminy Kuriera udostępnione Zleceniodawcy przed zleceniem Usługi. W przypadku, gdy istnieją różnice pomiędzy postanowieniami Regulaminu Kurierem.co, a regulaminem Kuriera, w zakresie dotyczącym Usług, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów Kuriera.

§ 2 Realizacja Usług

 1. Jedyną możliwością skorzystania z Usług jest złożenie Zlecenia na Stronie internetowej oraz wydrukowanie Listu przewozowego, otrzymanego w pliku PDF lub HTML na adres mailowy podany w zamówieniu oraz dostępnego w panelu klienta dla użytkowników, którzy wcześniej dokonali Rejestracji.
 2. Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji Usługi, bez podawania przyczyny, jeśli wykonanie Usługi byłoby niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewożony towar mógłby uszkodzić inne przesyłki. O odmowie przyjęcia zlecenia Zleceniodawca zostanie poinformowany przez Kurierem.co telefonicznie lub mailowo na adres wskazany podczas składania zamówienia w Serwisie.
 3. Przesyłka podejmowana jest przez Kuriera spod wskazanego adresu. Dowodem odbioru przesyłki od Zleceniodawcy jest podpisana kopia listu przewozowego. Kopia listu powinna zostać zachowana do celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. Zleceniodawca jest zobowiązany do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki, aby uniemożliwić jej uszkodzenie oraz uszkodzenie innych przesyłek przewożonych przez Kuriera zgodnie z postanowieniami Regulaminu wskazanymi w § 1 pkt 5 powyżej.
 5. Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia, na adres mailowy osoby nadającej Przesyłkę, chyba, że strony ustalą inaczej.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydrukowania i naklejenia na Przesyłkę Listu przewozowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej.
 7. Zawartość Przesyłki może być sprawdzona przez Kuriera, celem stwierdzenia zgodności zawartości z zawartością zadeklarowaną przez Zleceniodawcę.
 8. Kurier może odmówić przyjęcia Przesyłki, której stan jest wadliwy, opakowanie jest niedostateczne, gabaryty lub wymiary są niezgodne, z tymi zawartymi w Liście Przewozowym bądź jeżeli przesyłka zawiera produkty zakazane określone w Regulaminie wskazanym w § 1 pkt 5 powyżej.
 9. Przesyłki są podejmowane i doręczane w ciągu całego dnia roboczego Kuriera, niekoniecznie poprzedzone kontaktem telefonicznym. Kurierem.co nie ma możliwości umówienia podjęcia bądź doręczenia Przesyłki na konkretną godzinę - przedział czasowy uzależniony jest od lokalizacji (kodu pocztowego) Zleceniodawcy lub Odbiorcy.
 10. Kurier podejmuje trzy próby doręczenia przesyłki. Po trzeciej nieudanej próbie doręczenia, Odbiorca zobowiązany jest do kontaktu z lokalnym oddziałem UPS, w celu zadeklarowania chęci osobistego odbioru Przesyłki z magazynu. Odbiór osobisty możliwy jest przez pięć dni. Po tym czasie Kurier odsyła przesyłkę do Kurierem.co.
 11. W przypadku Przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy (np. nieprawidłowe dane) bądź w przypadku odmowy odbiorcy, jest ona zwracana Kurierem.co. Kurierem.co jest uprawniony do żądania od Zleceniodawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z zaistniałą sytuacją.
 12. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku Przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej, Urząd Celny bądź inny właściwy organ władzy publicznej może naliczyć cło lub podatek. Należności te zobowiązuje się zapłacić Odbiorca lub Zleceniodawca. Zleceniodawca zobowiązuje się również do wypełnienia oraz dołączenia do Przesyłki wymaganych dokumentów eksportowych (karta odprawy celnej oraz faktura VAT proforma lub faktura handlowa w przypadku wysyłki na sprzedaż). Dokumenty te dostępne są w postaci plików PDF na stronie http://kurierem.co/poradniki. Dokumenty te Zleceniodawca dołącza we własnym zakresie w oryginale i dwóch kopiach. Oprócz wymienionych dokumentów na nadawcę może zosać nałożony obowiązek wypełnienia pełnomocnictwa dla agencji UPS w celu dokonania odprawy celnej. Wypełnienie pełnomocnictwa wiąże się również z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 17 zł. na konto UPS, wszelkie dane i numery kont dotyczące pełnomocnictwa przesyła UPS.
 13. W przypadku wysyłki na sprzedaż nadawca, ma obowiązek posiadania numeru EORI, który należy wpisać na karcie odprawy celnej.
 14. UWAGA. Koszty wysyłki dokumentów wysyłany poza granice Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie, telefonicznie lub mailowo.
 15. W niektórych krajach lub/i dla niektórych kodów pocztowych jest dostępna jedynie wysyłka wyceniana indywidualnie, Zleceniobiorca w takiej sytuacji skontakduje się ze Zleceniodawcą.

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydrukowania i naklejenia na Przesyłkę Listu przewozowego otrzymanego od Kurierem.co, wysłanego w formie elektronicznej na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail lub dostępny w serwisie Kurierem.co dla klientów, którzy dokonali wczesniej rejestracji.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do wydania Kurierowi Przesyłki pod wskazanym w Zamówieniu adresem. Dowodem nadania Przesyłki jest kopia Listu przewozowego, która musi zostać zachowana w celu ewentualnej reklamacji.
 3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwie zapakowanie i zabezpieczenie Przesyłki.
 4. Zleceniodawca jest zobowiązany do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym podania zawartości, wymiarów oraz wagi Przesyłki. Wszystkie Przesyłki są weryfikowane przez Kuriera. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nieodebraniem przesyłki przez Kuriera lub naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania dodatkowych należności wynikających z różnicy pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę (po weryfikacji Kuriera), a pierwotną ceną zapłaconą przez Zleceniodawcę (obliczoną na podstawie danych przedstawionych przez Zleceniodawcę).
 5. Kurierem.co zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności do wykonywania powierzonych Zleceń, zgodnie z interesem Zleceniodawcy.
 6. Kurierem.co ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Usługi, w szczególności za przekazanie zlecenia Kurierowi. Za prawidłowe wykonywanie usług przewozowych, zgodnie z odpowiednim regulaminem, odpowiedzialność ponosi Kurier.
 7. Kurierem.co oraz Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego zapakowania przesyłki.

§ 4 Opłaty za Usług i dokumenty księgowe

 1. Zapłata za Usługę dokonywana jest z góry po złożeniu zamówienia, poprzez internetowy system płatności Dotpay, Transferuj lub przez bezpośrednią wpłatę na konto.
 2. Ceny za Usługę obejmują wynagrodzenie należne Kurierem.co z tytułu świadczenia Usługi oraz wynagrodzenie należne Kurierowi z tytułu wykonania usługi przewozowej.
 3. Wszystkie ceny przedstawione na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kurierem.co zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny, wprowadzania i usuwania Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Ceny podane na Stronie internetowej nie uwzględniają dopłaty do strefy rozszerzonej (kody pocztowe w miejscach odległych), każde zamówienie podlaega weryfikacji i Zleceniobiorca może skontaktować się w sprawie ewentualnej dopłaty.
 6. Za zrealizowaną Usługę Kurierem.co wystawia Zleceniodawcy fakturę VAT.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
 8. W przypadku niewłaściwego złożenia zlecenia na Stronie internetowej, polegającego na nieuwzględnieniu dopłaty do dużej paczki, Zleceniodawca na podstawie § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie Kurierem.co po realizacji usługi (do 60 dni od momentu złożenia zamówienia).
 9. Za różnice wynikające z podania wymiarów i wagi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz sytuacjach wymienionych w punkcie § 3 pkt 7 i § 2 pkt 11 zostanie wystawiona faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 10. W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma możliwość:
  • naliczenia odsetek ustawowych;
  • w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, ściągania wierzytelności na drodze sądowej jak również przekazania informacji do KRD.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Kurierem.co w przypadku nie otrzymania faktury.
 12. W Sytuacji, gdy Zleceniodawca będzie chciał zrezygnować z opłaconego zlecenia (rezygnacja jest możliwa wobec Przesyłek, w stosunku do których Kurier nie podjął jeszcze próby odbioru), wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego wpłynęła wpłata z potrąceniem opłaty za dokonanie przelewu w wysokosci 2,00 PLN.

§ 5 Reklamacje

 1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi lub usług przewozowych świadczonych przez Kuriera jest złożenie przez Zleceniodawcę:
  • Pisma reklamacyjnego z uwzględnieniem kwoty roszczenia oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który miałaby zostać zwrócona wniesiona przez Zleceniodawcę opłata (wzór pisma);
  • Kopii dowodu nadania (List przewozowy);
  • Kopii dokumentu potwierdzającego wartość towaru - faktura zakupu lub w przypadku producentów towaru - kosztorys wytworzenia towaru.
 2. Dodatkowo, w przypadku uszkodzenia przesyłki należy dołączyć kopię protokołu szkody sporządzonego przez kuriera UPS, zdjęcia uszkodzonej przesyłki i towaru. Należy pozostawić towar i opakowanie paczki, aż do czasu spisania protokołu szkody przez pracownika firmy UPS.
 3. Protokół szkody musi zostać spisany z pracownikiem Kuriera, a jego kopia przesłana razem z pozostałymi dokumentami na adres: biuro@kurierem.co do 14 dni kalendarzowych od momentu doręczenia uszkodzonej paczki.
 4. W przypadku niedoręczenia paczki w terminie, Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałego faktu na adres: biuro@kurierem.co celem wszczęcia procedury poszukiwawczej. Zleceniodawca, po otrzymaniu od Kurierem.co informacji o zaginięciu Przesyłki, zobowiązany jest przesłać Zleceniobiorcy, do 3 Dni roboczych, komplet dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1. W przypadku zaginięcia przesyłki reklamacja musi zostać zgłoszona do Kuriera przez Kurierem.co do 21 dni od daty planowanego doręczenia.
 5. Reklamacje dotyczące usług kurierskich są rozpatrywane przez Kuriera, którego usług reklamacja dotyczy – stosownie do regulaminu Kuriera, w szczególności w terminach przez tego Kuriera przyjętych. W tym przypadku Kurierem.co wyłącznie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Kuriera.
 6. W przypadku wskazanym w pkt 5 powyżej, wszelkie reklamacje zostają jak najszybciej (do 3 Dni roboczych) przekazane do Kuriera. Zleceniodawca w każdej chwili ma możliwość otrzymania od Kurierem.co informacji dotyczących toczącego się postępowania reklamacyjnego.
 7. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących usług Zleceniobiorcy to 30 Dni roboczych, począwszy od dnia przekazania przez Zleceniodawcę kompletu wymaganych dokumentów.
 8. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej http://www.kurierem.co, Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji do Kurierem.co.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zleceniodawcę w ramach Serwisu jest Zleceniobiorca. Dane te są chronione stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Zleceniodawcy są przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu koniecznym do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Zleceniodawcy zostały przekazane Zleceniobiorcy dobrowolnie i Zleceniodawcy przysługuje prawo do prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Zleceniobiorca jest upoważniony do udostępniania danych osobowych Zleceniodawcy Kurierowi w zakresie niezbędnym dla wykonywania postanowień określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Zleceniodawca korzystający ze Strony internetowej www.kurierem.co wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Kurierem.co, informacji handlowych, jak również cenników i ofert służących promocji Usług.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zawartość Strony internetowej w domenie www.kurierem.co jak również nazwa „Kurierem.co” podlegają ochronie prawnej. Wszystkie materiały (grafiki, logo, teksty) oraz inne pliki są własnością Multifakt
 2. Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Kurierem.co ma możliwość zmiany niniejszego regulaminu na zasadach opisanych w ustawie Kodeks cywilny.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku.
 5. Ostatnia aktualizacja nastąpiła 1 lipca 2017 roku.